O nas

Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych od 1992 roku prowadzi działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Wielkopolskiego.

Wyłącznym celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań organizacyjnych, medycznych, psychologicznych, technicznych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej osób niewidomych i słabowidzących, przy aktywnym ich uczestnictwie, a w szczególności:

 • działalność charytatywna,
 • promocja zdrowia w zakresie uszkodzeń narządu wzroku,
 • rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z uszkodzeniem narządu wzroku.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 • rekrutowanie aktywnych działaczy,
 • ścisłą współpracę z profesjonalnymi służbami, zajmującymi się rehabilitacją niewidomych i opieką społeczną nad nimi,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskania sponsorów,
 • współpracę ze środkami masowego komunikowania,
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niewidomych oraz prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, zmierzającej do rehabilitacji niewidomych oraz integracji z ludźmi pełnosprawnymi,
 • wspieranie tworzenia, produkcji i dystrybucji sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych,
 • reprezentowanie interesów niewidomych wobec władz samorządowych i państwowych,
 • prowadzenie działalności organizacyjno-dokumentacyjnej, gwarantującej spełnianie wymogów przewidzianych przez prawo, w odniesieniu do osób prawnych oraz stowarzyszeń.